NEOMATRIX är ett tre år långt internationellt vetenskapligt samarbets- och nätverksprojekt som undersöker den Neolitiska expansionen över Medelhavsområdet.

Projektet som finansieras av Europeiska kommissionens H2020-bidragsprogram.

NEOMATRIX är ett fyra år långt internationellt vetenskapligt samarbets- och nätverksprojekt som finansieras av Europeiska kommissionens H2020-bidragsprogram inom ramen för det europeiska twinning-programmet. Twinning syftar till att främja långsiktiga relationer mellan enheter i befintliga och framtida EU-länder och att uppnå konkreta aktiviteter genom peer-to-peer-aktiviteter. NEOMATRIX kommer att uppnå detta genom utbildning och träning av unga forskare inom ramen för ett vetenskapligt projekt som samlar den specifika kompetensen hos de fyra inblandade partnerlaboratorierna.

Att belysa den Neolitiska expansionen

Projektet undersöker den Neolitiska expansionen i Medelhavsområdet för omkring 9 000 till 7000 år sedan, ettförhistoriskt mycket komplext händelseförloppmed omfattande konsekvenser men som hittills endast har belysts i övergripande drag. Arkeologi och historia har redan bidragit med förklaringar om processerna, men många frågor som rör specifika demografiska och kulturella förändringar har förblivitobesvarade. Några av dessa frågor kan endast besvaras genom arkeogenomisk forskning, eller med andra ord, analys av gammalt (forntida) DNA (aDNA) men även andra biomolekylära data. Genom ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt syftar NEOMATRIX till att belysa den Neolitiska expansionen genom att studera demografiskaprocesser i detalj och relatera dessa till förändringar i materiell kultur, till exempel kan kulturella processers förändringstakt relateras till demografisk expansionsdynamik, eller hur könens kan ha förändrats i takt med att jordbrukssamhällen utvecklades, för att bara nämna två exempel. Tillvägagångssättet kommer att dra nytta av både den expertis som har utvecklats och de data som redan har publicerats av partnerlaboratorierna. Fortsatt forskning och ett utökat samarbete kommer inte bara att öka de involverade unga forskarnas spetskompetens utan också utveckla och förbättra tolkningarna av resultaten.

Klicka här för mer om den vetenskapliga frågeställningar och metodologi

Ett exemplariskt demokratiska nätverk mellan lokala laboratorier

Den arkeogenomiska forskningenmed högst genomslag bedrivs idag inom internationella nätverk och forskningen spänner över stora geografiska områden, som ofta överskrider nationella gränser. Dessa drivs främst av några extremt välfinansierade laboratorier, som mer eller mindre har monopoliserat forskningen av mänskligt forntida DNA-forskning genom att insamla material över hela världen, inklusive unika fynd från Anatolien och andra områden. På ett omvänt sätt är NEOMATRIX baserad på att främja idén om demokratiska nätverk mellan lokala och jämlika laboratorier, inklusive laboratorier från olika länder som studerar liknande frågeställningar. Implementeringen av sådana nätverk skulle förmodligen vara lika effektivt för att uppnå forskningskunskap men på ett mera hållbart sätt, eftersom diversifiering garanterar en mångfald av expertis och kreativitet.

NEOMATRIX inkluderar partners från fyra länder: Turkiet, Grekland, Sverige och Frankrike. Huvudansvarig för projektet är:

Genom NEOMATRIX har Ankara-teamet gått samman med flera viktiga partners med kompletterande styrkor och kompetenser. Dessa är:

Neolitiseringen i Medelhavsområdet kommer att studeras och belysas genom utbildning och kunskapsutbyte mellan unga forskare (ESR) och vetenskapliga ledningsgrupper, genom laboratoriebesök och -utbyte, gemensamma aktiviteter och kurser. Detta är särskilt viktigt för de yngre forskarlagen i Ankara och Heraklion, eftersom aDNA-forskning där fortfarande är i sin linda och ännu inte ett etablerat område i Turkiet och Grekland. Dessutom är aDNA i delar av dessa geografiska områden ofta dåligt bevarat i arkeologiska ben på grund av det heta klimatet. Denna utmaning kräver en kreativ utveckling av metoder för att uppnå så många resultat som möjligt. Kombinationen av erfarenhet och kunskap från olika team, tack vare NEOMATRIX-projektet, kommer att förbättra utvecklingen av aDNA forskningen i Turkiet och Grekland, vilket gör det möjligt för dessa forskningscentra att uppnå sin fulla potential.

NEOMATRIX kommer således att hjälpa till att bygga upp ett unikt demokratiskt nätverk av grupper inom aDNA-forskningen vilket kommer att främja europeisk forskning genom att skapa innovativ och tvärvetenskaplig forskning.